10+ 1 ιδέες για να ανανεώσετε το δωμάτιό σας!-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

  Είναι ο χώρος που περ­νά­με τη μισή μας… ζωή. Η κρε­βα­το­κά­μα­ρά μας, είναι το κα­τα­φύ­γιό μας και το θέ­λου­με όχι μόνο όμορ­φο...

adecee49559736075ccc7e1fcaa15154 

Είναι ο χώρος που περ­νά­με τη μισή μας… ζωή. Η κρε­βα­το­κά­μα­ρά μας, είναι το κα­τα­φύ­γιό μας και το θέ­λου­με όχι μόνο όμορ­φο αλλά και να μας δίνει την αί­σθη­ση της άνε­σης και της χα­λά­ρω­σης. Για να δούμε πώς μπο­ρού­με να το ανα­νε­ώ­σου­με και να το δια­μορ­φώ­σου­με έτσι που να μη βλέ­που­με την ώρα να… “κρυ­φτού­με” σ΄αυτό.

 

  


 

1.Tο χρώμα: Πρώτ΄απ΄όλα επι­λέξ­τε ένα χρώμα για τους τοί­χους που σας χα­λα­ρώ­νει αλλά και σας ται­ριά­ζει. Απο­φύ­γε­τε τα έντο­να χρώ­μα­τα που ζα­λί­ζουν και δη­μιουρ­γούν εκνευ­ρι­σμό και “παίξ­τε” με μια παλ πα­λέ­τα χρω­μά­των ή γή­ι­νων απο­χρώ­σε­ων. Και τα πιο σκού­ρα χρώ­μα­τα όμως που τα χρη­σι­μο­ποιούν πολύ σή­με­ρα οι αρ­χι­τέ­κτο­νες δί­νουν την αί­σθη­ση της ζε­στα­σιάς, απλώς θα πρέ­πει και η επί­πλω­ση του δω­μα­τί­ου ν΄ακο­λου­θεί το ίδιο στυλ.
2.H κα­θα­ριό­τη­τα: Αε­ρί­ζε­τε το δω­μά­τιό σας, τα μα­ξι­λά­ρια και τα σε­ντό­νια σας κάθε μέρα για αρ­κε­τή ώρα. Αν είναι δυ­να­τόν αλ­λά­ζε­τε σε­ντό­νια δυο φορές την εβδο­μά­δα.
room1.Tο χρώμα: Πρώτ΄απ΄όλα επι­λέξ­τε ένα χρώμα για τους τοί­χους που σας χα­λα­ρώ­νει αλλά και σας ται­ριά­ζει. Απο­φύ­γε­τε τα έντο­να χρώ­μα­τα που ζα­λί­ζουν και δη­μιουρ­γούν εκνευ­ρι­σμό και “παίξ­τε” με μια παλ πα­λέ­τα χρω­μά­των ή γή­ι­νων απο­χρώ­σε­ων. Και τα πιο σκού­ρα χρώ­μα­τα όμως που τα χρη­σι­μο­ποιούν πολύ σή­με­ρα οι αρ­χι­τέ­κτο­νες δί­νουν την αί­σθη­ση της ζε­στα­σιάς, απλώς θα πρέ­πει και η επί­πλω­ση του δω­μα­τί­ου ν΄ακο­λου­θεί το ίδιο στυλ.
2.H κα­θα­ριό­τη­τα: Αε­ρί­ζε­τε το δω­μά­τιό σας, τα μα­ξι­λά­ρια και τα σε­ντό­νια σας κάθε μέρα για αρ­κε­τή ώρα. Αν είναι δυ­να­τόν αλ­λά­ζε­τε σε­ντό­νια δυο φορές την εβδο­μά­δα.
4d72b78186b53c5cd8eee4a62d7540663.Τα μι­κρο­α­ντι­κεί­με­να: Κα­θα­ρί­ζε­τε τα έπι­πλα με ένα πα­νά­κι σχε­δόν κάθε μέρα. Για να είναι εύ­κο­λο αυτό, μην έχετε διά­σπαρ­τα μικρά αντι­κεί­με­να που “βα­ραί­νουν” το χώρο, το βλέμ­μα και δυ­σκο­λεύ­ουν το γρή­γο­ρο κα­θά­ρι­σμα. Ένα κα­θα­ρό δω­μά­τιο χωρίς σκόνη, χα­ρί­ζει έναν ευ­χά­ρι­στο και ήσυχο ύπνο.
003038e2cf68a75413b91d731fbf27374.Tο κο­μο­δί­νο: Έχετε στο κο­μο­δί­νο σας, πλάι στο κρε­βά­τι, μόνο τα απα­ραί­τη­τα. Το βι­βλίο σας, το ρολόι σας, ένα φως, ένα ση­μειω­μα­τά­ριο και στυλό για τις τε­λευ­ταί­ες σκέ­ψεις της ημέ­ρας. Προ­σπα­θή­στε πριν κοι­μη­θεί­τε να βγά­ζε­τε έξω από το δω­μά­τιο κι­νη­τά και ηλε­κτρο­νι­κούς υπο­λο­γι­στές. Αν αυτό είναι δύ­σκο­λο, του­λά­χι­στον κλεί­στε τα τε­λεί­ως.
5.Ατμό­σφαι­ρα χα­λά­ρω­σης: Φτιάξ­τε μια γωνιά δίπλα ή απέ­να­ντι από το κρε­βά­τι σας με κεριά, βι­βλία με ει­κό­νες που σας χα­λα­ρώ­νουν, δυο κορ­νί­ζες με φω­το­γρα­φί­ες των αγα­πη­μέ­νων σας προ­σώ­πων, αρω­μα­τι­κά χώρου κι αν σας αρέ­σει η μου­σι­κή το cd player με δυο τρία cd σε πρώτη ζή­τη­ση. Δεν χρειά­ζε­ται να έχετε όλη σας τη συλ­λο­γή με τα αγα­πη­μέ­να σας τρα­γού­δια εκτε­θει­μέ­να.
6.Τα ρούχα της ημέ­ρας: Έχετε μια κα­ρέ­κλα, ένα σκα­μπό, ή μια σκάλα (όπως σας προ­τεί­νου­με εδώ) που θα την έχετε βάψει στο χρώμα που θέ­λε­τε, για να ακου­μπά­τε τα ρούχα σας που δεν έχετε κου­ρά­γιο να τα τα­κτο­ποι­ή­σε­τε στις κρε­μά­στρες.
7.Το boudoir σας: Φτιάξ­τε τη δική σας γωνιά ομορ­φιάς, με έναν κα­θρέ­φτη, το άρωμά σας και καλά τα­κτο­ποι­η­μέ­να τα πι­νέ­λα ή τα κο­σμή­μα­τά σας σε κου­τιά. Για εύ­κο­λο κα­θά­ρι­σμα αλλά και στυλ στο χώρο, μπο­ρεί­τε να τα το­πο­θε­τή­σε­τε όλ΄αυτά σε δυο δί­σκους που θα αγο­ρά­σε­τε μόνο γι αυτόν τον σκοπό. Οι ει­δι­κοί του feng sui λένε πως ο κα­θρέ­φτης δεν πρέ­πει να κοι­τά­ει το κρε­βά­τι, μπο­ρεί­τε λοι­πόν να τον βά­λε­τε στο πλάι.
8.Το φως: Προ­σέξ­τε τον φω­τι­σμό. Αν έχετε τη δυ­να­τό­τη­τα να βά­λε­τε ντί­μερ, είναι ο,τι κα­λύ­τε­ρο γιατί έτσι θα μπο­ρεί­τε ν΄αυ­ξο­μειώ­νε­τε την έντα­ση ανά­λο­γα με τις δια­θέ­σεις σας. Αν αυτό είναι δύ­σκο­λο, για τις στιγ­μές που θέ­λε­τε να χα­λα­ρώ­σε­τε έχετε τα κεριά σας… Αντί­στοι­χα κάντε προ­σε­κτι­κή επι­λο­γή στις κουρ­τί­νες, ώστε του­λά­χι­στον δυο φύλλα να είναι από χο­ντρό ύφα­σμα που δεν θα επι­τρέ­πει στο πρώτο φως της ημέ­ρας να σας χα­λά­σει τον ύπνο.


a40025f858e84e5c8e8098533659a78d 9.Τα μα­λι­ξά­ρια: Βάλτε πολλά μα­ξι­λά­ρια στο κρε­βά­τι σας κι όχι μόνο δύο, για εσάς και τον σύ­ντρο­φό σας κι αυτό για να μπο­ρεί­τε με άνεση να κα­θί­σε­τε να δια­βά­σε­τε, να γρά­ψε­τε, να χα­λα­ρώ­σε­τε. Γι αυτό πρέ­πει να επι­λέ­ξε­τε και δια­φο­ρε­τι­κά υλικά, από πού­που­λο, βαμ­βά­κι κλπ. Πάρτε δια­φο­ρε­τι­κές μα­ξι­λα­ρο­θή­κες για να δώ­σε­τε χρώμα στο δω­μά­τιό σας.
10.Tο σκέ­πα­σμα: Στρώ­νε­τε στο κρε­βά­τι σας ένα couvert lit που είτε θα φτιά­ξε­τε στο ίδιο ύφα­σμα με τις κουρ­τί­νες ή σε πα­ρεμ­φε­ρείς χρω­μα­τι­σμούς. Με αυτή την κί­νη­ση το δω­μά­τιό σας θα δεί­χνει πάντα τα­κτο­ποι­η­μέ­νο.
11.Το γρα­φείο: Αν το γρα­φείο σας το έχετε μέσα στο δω­μά­τιο, προ­σπα­θή­στε να το κά­νε­τε όσο πιο θη­λυ­κό γί­νε­ται και να μην έχει την εμ­φά­νι­ση ενός… πά­γκου ερ­γα­σί­ας. Μα­ζεύ­ε­τε κα­θη­με­ρι­νά τα χαρ­τιά, το­πο­θε­τή­στε με­γά­λους φα­κέ­λους που θα κρύ­βε­τε όλα όσα χα­λούν την αι­σθη­τι­κή του δω­μα­τί­ου και έχετε πάνω στην επι­φά­νεια του γρα­φεί­ου σας μόνο τα απα­ραί­τη­τα.
πηγή:womannow.gr

Σχόλια

Όνομα

Ανακύκλωση Αποκριές Βιβλίο Διαγωνισμός Διακόσμηση Ιδέες & Προτάσεις Κήπος Κοινωνικά Μαγειρική ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Μόνο για γυναίκες Ομορφιά Παιδί Πάσχα Περιβάλλον Περιβάλλον-Οικολογία Σπίτι Συμβουλές της Γιαγιάς Υγεία Φυσικά καλλυντικά Χειροποίητες κατασκευές Back To School Mόνο για γυναίκες tips Video
false
ltr
item
26 eco pages: 10+ 1 ιδέες για να ανανεώσετε το δωμάτιό σας!-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
10+ 1 ιδέες για να ανανεώσετε το δωμάτιό σας!-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
http://womannow.gr/wp-content/uploads/2013/11/adecee49559736075ccc7e1fcaa15154-465x600.jpg?a60335
26 eco pages
https://26ecopages.blogspot.com/2014/04/10-1.html
https://26ecopages.blogspot.com/
https://26ecopages.blogspot.com/
https://26ecopages.blogspot.com/2014/04/10-1.html
true
6762095550120392227
UTF-8
Δεν βρέθηκε καμία ανάρτηση Δείτε περισσότερα Διαβαστε περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική Σελίδα Σελίδες Αναρτήσεις Δείτε περισσότερα ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ... Ετικετα ΑΡΧΕΙΟ SEARCH ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΙΣ Δεν βρέθηκε καμία ανάρτηση με αυτό τον τίτλο... Back Home Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τριτ Τετ Πεμ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα Πριν από 1 λεπτό $$1$$ minutes ago Πριν από 1 ώρα $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Followers Follow Αυτό το περιεχόμενο είναι PREMIUM Παρακαλώ κοινοποιείστε για να ξεκλειδώσετε Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy